Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010 and 1907/2006 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS verwerkt op: 03-07-2013 SDS-versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: 3D Glass Gel ; 3D Liner ; 3D Sneeuw Pasta ; A-Color Glass ; A-Color Allround Medium ; Vernis ; Art Acrylic vernis ; ES Art Metal ; Art Aqua ; Decoupage Allround ; Decoupage lijmlak ; Effekt Crackle ; Vingerverf ; Keramiekverf ; Glass Color ; Linoleum verf ; Pigment Structuurpasta ; Plus Crackle ; Pop Up Line ; Schoolbordverf ; Textil Color 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant gebruik: Acryl op waterbasis verf / lijm / verf voor hobby gebruik. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firmanaam en adres Creotime.com Rasmus Færchs Vej 23 7500 Holstebro Denmark Tlf.: +45 96 13 30 10 Contactpersoon en E-mailadres: Henriette Juhl Jensen, info@creotime.com

Het veiligheidsinformatieblad is voltooid en gevalideerd door: mediator.as, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultant: LMJ 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Netherland: Nationaal vergiftigingen informative centrum: 030-274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners). RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Het product wordt niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de classificatie- en etiketteringsregels voor stoffen en mengsels. 2.2. Etiketteringselementen - 2.3. Andere gevaren - Andere opmerkingen: Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010 and 1907/2006 2 Het product voldoet aan de eis van de Deense Gemeenschappelijke raad wat betreft eisen aan vormgevings- en hobbymaterialen (Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer), versie 9 d.d. 1-5-2010 voor vormgevings- en beroepsmaterialen. Overig: - RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 / 3.2. Stoffen / Mengsels NAAM EU-Index nr. CAS / EINECS nr. DSD CLASSIFICATIE /CLPCLASSIFICATIE w/w % Note - - - - - -

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Bij inademen: Niet van toepassing. Bij inslikken: Niet het braken opwekken. Mond grondig spoelen en in kleine slokjes 1-2 glazen water drinken. Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed voelt. Bij huidcontact: De huid zorgvuldig wassen met lauwwarm water en zeep en huidcrème opbrengen. Bij eczeem deskundig medisch advies inwinnen. Bij oogcontact: Spoelen met water (bij voorkeur met gebruikmaking van apparatuur om de ogen te spoelen) totdat de irritatie afneemt. Deskundig medisch advies inwinnen als de verschijnselen aanhouden. Aanvullende informatie: Bij het inwinnen van medisch advies het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien.

Verschijnselen: zie paragraaf 11. 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Kan lichte irritatie veroorzaken aan de huid en de ogen. 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen speciale onmiddellijke behandeling vereist. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Blussen met poeder, schuim, kooldioxide of waternevel. Geen waterstraal gebruiken, aangezien deze het vuur kan verspreiden. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Het product is niet rechtstreeks brandbaar. Inademing van dampen en rookgassen vermijden – frisse lucht opzoeken. 5.3. Advies voor brandweerlieden Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010 and 1907/2006 3 Verwijder houders uit de gevarenzone als dat zonder risico's kan gebeuren. Inademing van dampen en rookgassen vermijden – frisse lucht opzoeken. Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010 and 1907/2006 4 RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Geen speciale vereisten. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Informeer de juiste autoriteiten over verontreiniging van bodem of aquatisch milieu of afvoer via de gootsteen. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Dam gemorst materiaal af met zand of een ander absorberend materiaal en neem het hiermee op. Breng het over naar geschikte afvalcontainers. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Zie paragraaf 8 voor het type beschermende uitrusting.Zie paragraaf 13 voor instructies m.b.t. afvoer. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Handen wassen voor pauzes, voor het gebruik van toiletvoorzieningen en aan het eind van de werkdag. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In goed gesloten originele verpakking bewaren. 7.3. Specifiek eindgebruik Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Grenswaarden: Geen gegevens. DNEL/PNEC: Geen gegevens. 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling - Appropiate engineering controls: Handen wassen voor pauzes, voor het gebruik van toiletvoorzieningen en aan het eind van de werkdag. Persoonlijke beschermingsuitrusting: Luchtwegen: Niet vereist. Handen: Dragen van kunststof of rubber handschoenen aanbevolen. Ogen: Niet vereist. Huid en lichaam: Niet vereist. Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010 and 1907/2006 5 Beheersing van milieublootstelling: Garandeer de naleving van plaatselijke regelgeving voor uitstoot. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen: Verschillende kleuren Kleur: Verschillende kleuren Geur: Zwakke aromatische pH: 8 Smelt-/vriespunt (°C): - Beginkookpunt en kooktraject (°C): 100 Vlampunt (°C): - Verdampingssnelheid: - Ontvlambaarheid (vast, gas) (°C): - Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden (vol-%): - Dampspanning (mbar, 25 °C): - Dampdichtheid (air=1) - Relatieve dichtheid (g/ml): 1,0-1,6 Oplosbaarheid: Oplosbaar in water Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water, Log KOW: - Zelfontbrandingstemperatuur (°C): - Ontledingstemperatuur (°C): - Viscositeit (mPas, 23°C): - Ontploffingseigenschappen: - Oxiderende eigenschappen: - 9.2. Overige informatie Vetoplosbaarheid (oplosmiddel specificeren): - Oppervlaktespanning (mN/m, 25 °C): - RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit Niet-reactief 10.2. Chemische stabiliteit Het product is stabiel als dit wordt gebruikt volgens de aanwijzingen van de leverancier. 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen bekend. 10.4. Te vermijden omstandigheden Geen bekend. 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen bekend. Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010 and 1907/2006 6 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Geen speciale voorzorgsmaatregelen betreffende contact met andere materialen bij de aanbevolen opslagomstandigheden. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1. Informatie over toxicologische effectenNL Substantie Blootstellingsroute Soorten Test Resultaat - - - - - Symptomen: Inademen: Geen risico’s. Huidcontact: Kan lichte irritatie veroorzaken. Oogcontact: Testgegevens zijn niet eenduidig. Inslikken: Inslikken kan leiden tot ongemak. Effecten op lange termijn: Geen bekend. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit Substantie Duur Soorten Test Resultaat Geen gegevens - - - - 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Substantie Afbreekbaar in water milieu Test Resultaat Geen gegevens - - - 12.3. Bioaccumulatie Substantie Potentiële bioaccumulatie LogPow BCF Geen gegevens - - - 12.4. Mobiliteit in de bodem Geen gegevens. 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB. 12.6. Andere schadelijke effecten Geen bijzondere. Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010 and 1907/2006 7 RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 13.1. Afvalverwerkingsmethoden Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten. EAK Code 08 01 16 Specifieke etikettering - Verontreinigde emballage: Emballage met restinhoud van het product wegwerken volgens dezelfde voorwaarden als het product. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Het product valt niet onder de regels ten aanzien van het transport van gevaarlijke goederen over de weg en over de zee volgens ADR en IMDG. 14.1 -14.4. - 14.5. Milieugevaren - 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker - 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Geen gegevens. RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel - Beperkingen bij gebruik: - Eisen t.o.v. speciale opleidingen: Geen. 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling Chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010 and 1907/2006 8 RUBRIEK 16: Overige informatie Overige informatie: Het product voldoet aan de eis van de Deense Gemeenschappelijke raad wat betreft eisen aan vormgevings- en hobbymaterialen (Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer), versie 9 d.d. 1-5-2010 voor vormgevings- en beroepsmaterialen. Bronnen: EC Verordening No 1907/2006 (REACH). EC Verordening No 1272/2008 (CLP). Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW). De volledige tekst van ter H/R-reglement genoemd in punt 3: - Overig Het is aan te bevelen dit veiligheidsblad af te geven aan de eigenlijke gebruiker van het product. De inlichtingen in dit veiligheidsblad gelden alleen voor het product genoemd bij punt 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten. Kleine wijzigingen zijn aangebracht in de volgende paragrafen: - Dit veiligheidsinformatieblad vervangt de versie:

Sorteer op
© 2014 - 2022 HOME by JIP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel